ការ​ផ្តល់​តម្លៃ​ឲ្យ​វាល​​

បើក​ប្រអប់​មួយ​ ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​បញ្ជាក់​​​ការ​ផ្តល់​ឲ្យ​វាល​​ ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Address Data Source Wizards - Field assignment


ការ​ផ្តល់​​​តម្លៃ​​​ឲ្យ​​​វាល​

បើកប្រអប់​ ពុម្ព ៖ ការ​ផ្តល់​តម្លៃ​ឲ្យ​សៀវភៅ​អាស័យ​ដ្ឋាន ។

Please support us!