ជ្រើស​តារាង​

បញ្ជាក់​តារាង​ពី​ប្រភព​សៀវភៅ​អាសយដ្ឋាន Seamonkey / Netscape ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​សៀវភៅ​អាសយដ្ឋាន​នៅ​ក្នុង LibreOffice ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Address Data Source Wizards - Table selection


តារាង​ទាំង​អស់​ពី​​ទម្រង់​អ្នក​ប្រើ​ដំបូង​នឹង​ត្រូវ​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​សម្រាប់​ប្រភព​ទិន្នន័យ​នេះ​ក្នុង​ LibreOffice ។ អ្នក​ត្រូវ​តែ​បញ្ជាក់​​មួយ​ជា​តារាង​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​ពុម្ព​ LibreOffice ។

ប្រអប់​បញ្ជី

បញ្ជាក់​​តារាង​ ដែល​ត្រូវ​​​ប្រើ​ជា​សៀវ​ភៅ​អាស័យ​ដ្ឋាន​សម្រាប់​ពុម្ព​ LibreOffice ។​

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

អ្នក​អាច​បង្កើត​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទៅ​ពុម្ព​ និង ឯកសារ​នៅ​ពេល​ក្រោយ​ដោយ​ជ្រើស​ កែសម្រួល​ - ផ្លាស់​ប្តូរ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។​


Please support us!