ការ​កំណត់​បន្ថែម​​

Allows you to enter additional settings for other external data sources.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Address Data Source Wizards - Additional settings


ការកំណត់

ហៅ​ប្រអប់​មួយ​ ដែល​​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ការ​កំណត់​បន្ថែម​ ។

Please support us!