ការ​កំណត់​បន្ថែម​​

អនុញ្ញាត​ឲ្យអ្នក​បញ្ចូល​ការកំណត់​បន្ថែម​សម្រាប់ទិន្នន័យអាសយដ្ឋាន LDAP និង ប្រភពទិន្នន័យ​ខាងក្រៅ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Address Data Source Wizards - Additional settings


ការកំណត់

ហៅ​ប្រអប់​មួយ​ ដែល​​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ការ​កំណត់​បន្ថែម​ ។

ប្រសិន​អ្នក​​បាន​ជ្រើស​ LDAP នៅ​លើ​ទំព័រ​ទី​មួយ​ អ្នក​នឹង​ឃើញ​ទំព័រ​ LDAP​ ។

Please support us!