ប្រភព​​ទិន្នន័យ​អាស័យ​ដ្ឋាន​​

កម្មវិធី​ជំនួយ​នេះ​ចុះឈ្មោះ​សៀវភៅ​អាស័យដ្ឋានដែលមាន​រួច​មួយ ជា​ប្រភព​ទិន្នន័យ​នៅក្នុង LibreOffice ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Menu File - Wizards - Address Data Source.


អ្នកអាច​ចុះឈ្មោះ​ទិន្នន័យ​អាសយដ្ឋាន និង ប្រភពទិន្នន័យ​ផ្សេងទៀត នៅក្នុង LibreOffice នៅពេលណាមួយ ៖

ការ​ចុះបញ្ជី​ឈ្មោះ​សៀវភៅ​អាសយដ្ឋាន

សូម​​​ជ្រើស​​ប្រភេទ​​សៀវភៅ​​អាសយ​ដ្ឋាន​​ខាង​ក្រៅ​​របស់​អ្នក

មិន​មែន​មាន​គ្រប់​ប្រភេទ​ទាំងអស់​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ទេ ។

Thunderbird

ជ្រើស​ជម្រើស​នេះ ប្រសិនបើ​អ្នក​ប្រើ​សៀវភៅ​អាសយដ្ឋាន​នេះ​រួចហើយ​ក្នុង Thunderbird ឬ Icedove ។

សៀវភៅ​អាសយដ្ឋាន KDE

ជ្រើស​ជម្រើស​នេះ បើ​អ្នក​ប្រើ​សៀវភៅ​អាសយដ្ឋាន​រួច​ហើយ​ក្នុង​សៀវភៅ​អាសយដ្ឋាន KDE ។

macOS Address book

Select this option if you already use an address book in macOS Address book.

ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ

ជ្រើស​ជម្រើស​នេះ បើ​អ្នក​ប្រើ​សៀវភៅ​អាសយដ្ឋាន​ក្នុង Evolution រួច​ហើយ ។

Evolution LDAP

ជម្រើស​ជម្រើស​នេះ បើ​អ្នក​ប្រើ​សៀវភៅ​អាសយដ្ឋាន​ក្នុង Evolution LDAP រួច​ហើយ ។

Groupwise

ជ្រើស​ជម្រើស​នេះ បើ​អ្នក​ចង់​ប្រើ​សៀវភៅ​បញ្ជី​ក្នុង Groupwise ។

ប្រភព​​​​ទិន្នន័យ​​​​​ខាង​​ក្រៅ​​​​​ផ្សេង​​​​​​​ទៀត​​

ជ្រើស​ជម្រើស​នេះ​​ ប្រសិន​អ្នក​​ចង់​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ផ្សេង​​ទៀត​ ជា​សៀវភៅ​អាស័យ​ដ្ឋាន​ក្នុង​ LibreOffice ។​

បោះបង់

ចេញ​ពី​អ្នក​ជំនួយ​​ការ​ដោយ​មិន​អនុវត្ត​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ណា​មួយ​ ។​

ថយ​ក្រោយ

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​មើល​ជម្រើស​ដែល​អ្នក​បាន​ធ្វើ​លើ​ជំហាន​មុន​ ។ ការ​កំណត់​បច្ចុប្បន្ន​​នឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ ។

បន្ទាប់

រក្សា​ទុក​ការ​កំណត់​បច្ចុប្បន្ន​​ និង បន្ត​ទៅ​ទំព័រ​បន្ទាប់ ។

បង្កើត

បង្កើត​ការ​តភ្ជាប់​ទៅ​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ និង បិទ​ប្រអប់​ ។​

Please support us!