កម្មវិធី​បម្លែង​​ឯកសារ​​ទំព័រ​បន្ត​

បញ្ជាក់​​ សម្រាប់​ប្រភេទ​ពុម្ព​និមួយ​ៗ​ និង ប្រភេទ​ឯកសារ​ ថត​ដែល​ត្រូវ​អានពី​ និង​ ថត​ដែល​ត្រូវ​សរសេរ​ទៅ​កាន់​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Wizards - Document Converter.


ពុម្ព​

កំណត់​ថា​តើ​ពុម្ព​ទាំង​នេះ​​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ និង​ វិធី​ដែល​ពួក​វា​ត្រូវ​បម្លែង​ ។

ពុម្ព​​អត្ថបទ

ចំណាំ​ថា​ស្លាក​ "ពុម្ព​អត្ថបទ​​" អាច​​ផ្លាស់​ប្តូរ​​ អាស្រ័យ​លើ​ជម្រើស​ពី​ទំព័រ​មុន​ ។ ជា​ឧទាហរណ៍​ ប្រសិន​បើ​ឯកសារ​របស់​ Microsoft Word ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ ស្លាក​អាន​ "ពុម្ព​ពាក្យ​" ។

បញ្ជាក់​​ថា​ ពុម្ព​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ ។

រួម​​បញ្ចូល​​​ទាំង​​​ថត​​​រង

​ចង្អុល​បង្ហាញ​ថត​រង​​របស់​ថត​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ក៏​ត្រូវ​បាន​ស្វែង​រក​ផង​ដែរ​​សម្រាប់​ផ្គូរ​ផ្គង​ឯកសារ​ ។

នាំ​ចូល​ពី​​

បញ្ជាក់​​ថត​ដែល​មាន​ឯកសារ​ប្រភព ។.

រក្សាទុក​ទៅ​

​បញ្ជាក់​​ថត​​ ដែល​ឯកសារ​គោល​ដៅ​ត្រូវ​បាន​សរសេរ​ ។

...

​បើក​ប្រអប់​ដើម្បី​ជ្រើស​ផ្លូវ​ដែល​ចង់បាន​ ។

ឯកសារ

កំណត់​វិធី​ដែល​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ ។

ឯកសារ​អត្ថបទ

ចំណាំថា​ស្លាក​ "ឯកសារ​អត្ថបទ" អាច​ផ្លាស់​ប្តូរ​ អាស្រ័យ​លើ​ជម្រើស​ពី​ទំព័រ​មុន​ ។ ជា​ឧទាហរណ៍​ ប្រសិន​ឯកសារ​របស់​ Microsoft Word ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ ស្លាក​អាន​ "ឯកសារ​ពាក្យ​" ។

ចង្អុល​បង្ហាញ​​ ឯកសារ​ដែល​ត្រូវ​បម្លែង​ ។

រួម​​បញ្ចូល​​​ទាំង​​​ថត​​​រង

​ចង្អុល​បង្ហាញ​ថត​រង​​របស់​ថត​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ក៏​ត្រូវ​បាន​ស្វែង​រក​ផង​ដែរ​​សម្រាប់​ផ្គូរ​ផ្គង​ឯកសារ​ ។

នាំ​ចូល​ពី​​

បញ្ជាក់​​ថត​ដែល​មាន​ឯកសារ​ប្រភព ។.

រក្សាទុក​ទៅ​

​បញ្ជាក់​​ថត​​ ដែល​ឯកសារ​គោល​ដៅ​ត្រូវ​បាន​សរសេរ​ ។

...

​បើក​ប្រអប់​ដើម្បី​ជ្រើស​ផ្លូវ​ដែល​ចង់បាន​ ។

នៅ​ទី​នេះ​អ្នកអាច​ត្រឡប់​ទៅ​ទំព័រ​មេ​របស់​​​ អ្នក​ជំនួយ​ការ​កម្មវិធី​បម្លែង​ឯកសារ​​ ។​

Please support us!