កម្មវិធី​បម្លែង​ឯកសារ​ទំព័រ​ទី​ ១​

បញ្ជាក់​ប្រភេទ​ឯកសារ Microsoft Office ដែល​នឹង​ត្រូវ​បម្លែង។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Wizards - Document Converter.


Microsoft Office

បម្លែងឯកសារ Microsoft Officeទៅ​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ OpenDocument ។

ឯកសារ Word

បម្លែង​ឯកសារ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ Microsoft Word *.doc ទៅ​ជា​ឯកសារ​ OpenDocument *.odt ។

ឯកសារ Excel

បម្លែង​ឯកសារ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​ Microsoft Excel *.xls ទៅ​ជាឯកសារ​ OpenDocument *.ods ។

ឯកសារ PowerPoint

បម្លែងឯកសារក្នុង​​ទ្រង់ទ្រាយ Microsoft PowerPoint *.ppt ទៅ​ជា​ឯកសារ OpenDocument *.odp  ។

បង្កើត​ឯកសារ​កំណត់​ហេតុ

បង្កើត​ឯកសារ​កំណត់​ហេតុ​មួយ​ក្នុង​ថត​ការ​ងារ​របស់​អ្នក​ ដោយ​បង្ហាញ​ឯកសារ​មួយ​ណា​ត្រូវ​បាន​បម្លែង ។

បន្ត​ទៅ​ទំព័រ​បន្ទាប់​របស់​​​ កម្មវិធី​បម្លែង​ឯកសារ​ ។

Please support us!