កម្មវិធី​បម្លែង​ឯកសារ

ចម្លង និង​បម្លែង​ឯកសារ​ទៅ​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ​ OpenDocument XML ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ LibreOffice ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Wizards - Document Converter.


អ្នកជំនួយការ​បម្លែង​ឯកសារ​ពី Microsoft Word, Excel និង PowerPoint ។ ឯកសារ​ប្រភព​គឺ​បានតែ​អាន មិន​អាច​កែសម្រួល​បាន​ទេ។ ឯកសារ​គោលដៅ​ថ្មី​ត្រូវ​បាន​សរសេរ​ជាមួយ​ឈ្មោះ​ឯកសារ​បន្ថែម​ថ្មី​នៅ​ក្នុង​ថត​ដូចគ្នា ឬ​ថត​ថ្មី។

អ្នក​ជំនួយ​ការ​កម្មវិធី​បម្លែង​ឯកសារ​​មាន​ទំព័រ​ដូច​តទៅ​នេះ ៖

កម្មវិធី​បម្លែង​ឯកសារ​ទំព័រ​ទី​ ១​

បញ្ជាក់​ប្រភេទ​ឯកសារ Microsoft Office ដែល​នឹង​ត្រូវ​បម្លែង។

កម្មវិធី​បម្លែង​​ឯកសារ​​ទំព័រ​បន្ត​

បញ្ជាក់​​ សម្រាប់​ប្រភេទ​ពុម្ព​និមួយ​ៗ​ និង ប្រភេទ​ឯកសារ​ ថត​ដែល​ត្រូវ​អានពី​ និង​ ថត​ដែល​ត្រូវ​សរសេរ​ទៅ​កាន់​ ។

ការ​សង្ខេប​កម្មវិធី​បម្លែង​ឯកសារ​

បង្ហាញ​ការ​សង្ខេប​ ដែល​បង្ហាញ​អ្វី​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បម្លែង​ ពេល​អ្នក​ចុច​ បម្លែង​ ។

បោះបង់

ការ​ចុច បោះបង់ ​នឹងបិទ​ប្រអប់​ដោយ​មិន​រក្សា​ទុក​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ធ្វើឡើយ ។

ថយ​ក្រោយ

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​មើល​ជម្រើស​ដែល​អ្នក​បាន​ធ្វើ​លើ​ជំហាន​មុន​ ។ ការ​កំណត់​បច្ចុប្បន្ន​​នឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ ។

បន្ទាប់

រក្សា​ទុក​ការ​កំណត់​បច្ចុប្បន្ន​​ និង បន្ត​ទៅ​ទំព័រ​បន្ទាប់ ។

បម្លែង

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចុច​ទៅ​មុខ​តាម​រយៈ​ប្រអប់ ប៊ូតុង​នេះ​ត្រូវ​បាន​ហៅ​ថា បន្ទាប់ ។ នៅ​លើ​ទំព័រ​ចុង​ក្រោយ ប៊ូតុង​មាន​ឈ្មោះ​ថា បម្លែង ។ បន្ទាប់​មក​ការ​បម្លែង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ដោយការ​ចុច​ប៊ូតុង ។

Please support us!