អ្នក​ជំនួយការ​ធាតុ​របស់​ក្រុម ៖ បង្កើត​ក្រុម​ជម្រើស

បញ្ជាក់ស្លាក​មួយ​សម្រាប់​ក្រុម​ជម្រើស​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Last page of wizards.


តើ​​ចំណង​​​ជើង​​ណា​​មួយ​ ដែល​​​​​ត្រូវ​​ផ្តល់ទៅ​​ឲ្យ​​ក្រុម​​ជម្រើស​​របស់​​អ្នក ?

បញ្ជាក់​ស្លាក​សម្រាប់ប្រអប់ជម្រើស​ ។​ អ្នក​នឹង​ឃើញ​ស្លាក​របស់​ប្រអប់​ក្រុម​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ​ ។ អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​បញ្ចូល​នៅ​ទីនេះ​​ ត្រូវ​គ្នា​នឹងលក្ខណសម្បត្តិ​​ ស្លាក​ របស់​ប្រអប់​ក្រុម​ ។

Please support us!