អ្នក​ជំនួយការ​ធាតុ​របស់​ក្រុម ៖ តម្លៃ​របស់​វាល

ផ្តល់​​តម្លៃ​​យោង​​ទៅ​ឲ្យ​វាល​​ជម្រើស​នីមួយៗ ។

ជ្រើស​វាល​​មួយ​ពី​បញ្ជី​​វាល​​ជម្រើស​​ និង បញ្ចូល​ តម្លៃ​យោង​​​ ដែលត្រូវ​គ្នា​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 3.


តើ​​តម្លៃ​​ណា​​មួយ​ ដែល​​អ្នក​​ចង់​​ផ្តល់​ទៅ​​​ឲ្យ​ជម្រើស​​នីមួយៗ​ ?

ជ្រើស​លេខ​​មួយ​ ឬ​ អត្ថបទ​មួយ​ ជា​តម្លៃ​យោង​សម្រាប់​វាល​​ជម្រើស​​ដែល​បានជ្រើស​ ។​

វាល​​​​ជម្រើស

ជ្រើស​វាល​​ជម្រើស​​ ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្តល់​ឲ្យ​តម្លៃ​យោង​ ។​

Please support us!