អ្នក​ជំនួយការ​ធាតុ​របស់​ក្រុម ៖ ជម្រើស​វាល​លំនាំដើម

កំណត់​ថា​ អ្នក​ចង់​ឲ្យ​វាល​​ជម្រើស​មួយ ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ជា​ជម្រើស​លំនាំ​ដើម​ ។

ការ​កំណត់​លំនាំ​ដើម​នឹង​ត្រូវ​បាន​ទទួល​យក​ ប្រសិន​អ្នក​បើក​សំណុំ​បែបបទ​ក្នុង​របៀប​អ្នក​ប្រើ​ ។​ ជាមួយ​ការ​កំណត់​ទាំង​នេះ​ អ្នក​កំណត់​លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ​បញ្ជា​ ស្ថាន​ភាព​លំនាំ​ដើម ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 2.


តើ​​​វាល​​​​ជម្រើស​​​មួយ​ ​​គួរ​​តែ​​​ត្រូវ​​​បាន​​​ជ្រើស​​​ជា​​​លំនាំ​ដើម​​​ ឬទេ ?​

បញ្ជាក់​​​ថា​អ្នក​ចង់​​កំណត់​ ការ​កំណត់​​​លំនាំ​សម្រាប់​ប្រអប់​ជម្រើស​ ។

បាទ ដូច​​ខាង​​ក្រោម ៖

បញ្ជាក់​ថា​ អ្នក​ចង់​ឲ្យ​វាល​​ជម្រើស​មួយ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ជា​លំនាំ​ដើម​ បន្ទាប់​ពី​បើក​សំណុំ​បែប​បទ​​ ។​ ជ្រើស​វាល​​ជម្រើស​ពី​ប្រអប់ ។

ប្រអប់​បញ្ជី

ជ្រើស​​វាល​​ជម្រើស​ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​មាន​លំនាំ​ដើម​ ពេល​​បើក​សំណុំបែប​បទ​ ។​

ទេ​​ ​គ្មានវាល​​​​ពិសេស​​​ណា​​មួយ​​ ​នឹង​​​ត្រូវ​​​បាន​​​ជ្រើស​​​ឡើយ​ ។​​

បញ្ជាក់​ថា​ អ្នក​មិន​ចង់​ឲ្យ​​វាល​​ជម្រើស​ណាមួយ​ជា​ជម្រើស​លំនាំដើម ។​

Please support us!