អ្នក​ជំនួយការ​ធាតុ​របស់​ក្រុម ៖ ទិន្នន័យ

បញ្ជាក់​​វាល​​ជម្រើស​ណាមួយ​ ​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ក្រុម​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 1.


តើ​ឈ្មោះ​ណា​មួយ​ ដែល​អ្នក​ចង់​ដាក់​ឲ្យ​​វាល​​ជម្រើស ?

បញ្ជាក់​ស្លាក​មួយៗ​សម្រាប់​វាល​​ជម្រើស​នីមួយៗ​ ។ អ្នក​នឹង​ឃើញ​ស្លា​របស់​​​វាល​​ជម្រើស​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​ ។​ ​ធាតុ​នេះ​ត្រូវ​គ្នា​​នឹង​ ស្លាក​​ លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​​វាល​​ជម្រើស​ ។​

យល់​ព្រម

>>

Confirms the current label and copies the label to the Option fields list.


បញ្ចូល​ស្លាក​សម្រាប់​​វាល​​ជម្រើស​នីមួយៗ​នៃ​ក្រុម​ ដែល​​អ្នក​ចង់​បង្កើត​ និង ចម្លង​ស្លាក​ទៅ​ក្នុង​បញ្ជី​ ដោយ​ចុច​ប៊ូតុង​ព្រួញ​ ។ ធ្វើ​បែប​បទ​នេះ​ម្តង​ទៀត​រហូត​ដល់​​វាល​​ជម្រើស​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ ។

វាល​​​​ជម្រើស

បង្ហាញ​ស្លា​ក​ជម្រើស​ទាំង​អស់​ ដែល​ត្រូវ​រួម​បញ្ចូល​ក្នុង​ប្រអប់​ក្រុម​ ។​

យក​ចេញ

<<

​យក​​វាល​​ជម្រើស​ដែល​បាន​ជ្រើស​ចេញ​ពី​បញ្ជី​ ។​


Please support us!