អ្នក​​ជំនួយ​​ការ​​ធាតុ​​របស់​​ក្រុម​​

អ្នក​ជំនួយ​​ធាតុ​ក្រុម​ចាប់​ផ្តើម​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ពេល​អ្នក​បញ្ចូល​ ប្រអប់ក្រុម​​​ ទៅ ក្នុង​ឯកសារ​មួយ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame.


អ្នក​ជំនួយការ​ធាតុ​របស់​ក្រុម ៖ ទិន្នន័យ

បញ្ជាក់​​វាល​​ជម្រើស​ណាមួយ​ ​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ក្រុម​ ។

អ្នក​ជំនួយការ​ធាតុ​របស់​ក្រុម ៖ ជម្រើស​វាល​លំនាំដើម

កំណត់​ថា​ អ្នក​ចង់​ឲ្យ​វាល​​ជម្រើស​មួយ ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ជា​ជម្រើស​លំនាំ​ដើម​ ។

អ្នក​ជំនួយការ​ធាតុ​របស់​ក្រុម ៖ តម្លៃ​របស់​វាល

ផ្តល់​​តម្លៃ​​យោង​​ទៅ​ឲ្យ​វាល​​ជម្រើស​នីមួយៗ ។

អ្នក​ជំនួយការ​ធាតុ​របស់​ក្រុម ៖ វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

ទំព័រ​នេះ​អាច​មើល​ឃើញ​ក្នុង​ករណី​ដែល​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ ។ វា​បញ្ជាក់​ថា​តើ​តម្លៃ​​​យោង​គួរ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ក្នុង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែរទេ​ ។

អ្នក​ជំនួយការ​ធាតុ​របស់​ក្រុម ៖ បង្កើត​ក្រុម​ជម្រើស

បញ្ជាក់ស្លាក​មួយ​សម្រាប់​ក្រុម​ជម្រើស​ ។

បោះបង់

ការ​ចុច បោះបង់ ​នឹងបិទ​ប្រអប់​ដោយ​មិន​រក្សា​ទុក​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ធ្វើឡើយ ។

ថយ​​ក្រោយ

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

បន្ទាប់

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

បង្កើត

បង្កើត​វត្ថុ ។

Please support us!