ការ​នាំ​ចេញ​ HTML - ទំព័រ​ ៥​

កំណត់​រចនាប័ទ្ម​ប៊ូតុង​សម្រាប់​ការ​រុក​រក​តាមរយៈ​ស្លាយ​បង្ហាញ​ ។

ទំព័រ​នេះ​មិន​អាច​មើល​ឃើញ​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​បានធីក​ប្រអប់​ធី បង្កើត​ទំព័រ​ចំណង​ជើង​ ឬ ប្រសិន​អ្នក​បាន​ជ្រើស​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ឬ​ ការ​នាំ​ចេញ​ផ្សាយ​តាម​បណ្តាញ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 5 of the wizard.


ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​ប៊ូតុង

បញ្ជាក់​​ថា​តើ​ អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​ប៊ូតុង​រុក​រក​ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​របស់​អ្នក​ ។ អ្នក​ក៏​អាច​​ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​របស់​ប៊ូតុង ។

តែ​អត្ថបទ

បញ្ចូល​តែ​តំណ​ខ្ពស់​អត្ថបទ​ជំនួស​ឲ្យ​ប៊ូតុង ។

វាល​​ជម្រើស

បង្ហាញ​រចនាប័ទ្ម​ប៊ូតុង​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​ ។ ចុច​លើ​រចនាប័ទ្ម​ប៊ូតុង​មួយ​ ដើម្បី​ជ្រើស​វា​ ។

Please support us!