ការ​នាំ​ចេញ HTML - ទំព័រ​ ៤

បញ្ជាក់​​ព័ត៌មាន​​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ​នៅ​លើ​ទំព័រ​ចំណង​ជើង​នៃ​ការ​បោះពុម្ព​​ផ្សាយ​ ។

អ្នក​អាច​រំលង​ទំព័រ​នេះ​ ប្រសិន​អ្នក​មិនធីក​ប្រអប់ធី​​ជម្រើស​ បង្កើត​ទំព័រ​ចំណង​ជើង​​ ឬ​ ប្រសិន​អ្នក​ជ្រើ​ស​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ឬ​ ការ​ផ្សាយ​តាម​បណ្តាញ​ក្នុង​ទំព័រ​មុន​របស់​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 4 of the wizard.


ព័ត៌មាន ​សម្រាប់​ទំព័រ​ចំណងជើង

អ្នក​និពន្ធ

បញ្ជាក់​ឈ្មោះ​អ្នកនិពន្ធ​របស់​ការ​បោះពុម្ព​ផ្សាយ ។

Email address

Specifies the email address.

គេហទំព័រ​របស់​អ្នក​

បញ្ជាក់​គេហទំព័រ​របស់​អ្នក ។ តំណ​ខ្ពស់ នឹង​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​ការ​បោះពុម្ព​ផ្សាយ ។

ព័ត៌​​មាន​បន្ថែម​

បញ្ជាក់​អត្ថបទ​បន្ថែម​ដែលត្រូវ​លេចឡើង​នៅលើ​ទំព័រ​ចំណង​ជើង ។

Please support us!