អ្នក​ជំនួយ​ការ​របាយការណ៍​ - ជ្រើស​ប្លង់​​

Choose the layout from different templates and styles, and choose landscape or portrait page orientation.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

គិត​ជា


ប្លង់​​ទិន្នន័យ

Defines a set of styles for the report. The styles assign fonts, indents, table background, and more.

ប្លង់​​ បឋមកថា និង បាតកថា

Defines a page layout for the report. The page layouts are loaded from template files, which assign a header, footer, and page background.

ទិស

ជ្រើស​ទិស​ទំព័រ​សម្រាប់​របាយការណ៍​ ។

ផ្ដេក

Selects a landscape page orientation for the report.

បពា្ឈរ​

Selects a portrait page orientation for the report.

អ្វីៗ​ផ្សេង​ទៀត​អំពី​អ្នក​ជំនួយ​ការ​របាយការណ៍​ - បង្កើត​​របាយការណ៍​

Please support us!