អ្នកជំនួយ​ការ​របាយការណ៍​ - ការ​ដាក់​ស្លាក​​វាល​

Specifies how you want to label the fields.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

គិត​ជា


បញ្ជីវាល​

Displays the names of the fields to be included in the report. At the right you can enter a label for each field that will be printed in the report.

អ្វីៗ​ផ្សេង​ទៀត​អំពី​អ្នក​ជំនួយ​ការ​របាយការណ៍​ - ការ​ដាក់​ជាក្រុម​

Please support us!