អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំណុំ​បែបប​ទ - កំណត់ឈ្មោះ

Specifies the name of the form and how to proceed.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

សំណុំ​បែបបទ គិត​ជា


ឈ្មោះ​របស់​សំណុំ​បែប​បទ

បញ្ជាក់​​ឈ្មោះ​របស់​សំណុំ​បែប​បទ ។

ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​សំណុំ​បែប​បទ

រក្សា​ទុក​សំណុំ​បែប​បទ និង បើក​វា​ជា​ឯកសារ​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​ដើម្បី​បញ្ចូល​ និង បង្ហាញ​ទិន្នន័យ ។

កែប្រែ​សំណុំ​បែប​បទ

រក្សា​ទុក​សំណុំ​បែប​បទ និង បើក​វា​ក្នុង​របៀប​កែសម្រួល​ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ប្លង់ ។

អ្នក​ជំនួយការ​សំណុំ​បែបបទ

Please support us!