អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំណុំ​បែប​បទ - អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម

បញ្ជាក់រ​ចនាប័ទ្ម​សំណុំ​បែប​បទ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

សំណុំ​បែបបទ គិត​ជា


អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម

បញ្ជាក់​​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​សម្រាប់​សំណុំ​បែប​បទ ។

ស៊ុម​វាល

Specifies the field border style.

គ្មាន​ស៊ុម

បញ្ជាក់លម្អិត​ថា​វាល​គ្មាន​ស៊ុម ។

រាង​​ត្រីមាត្រ

បញ្ជាក់លម្អិត​ថា​ស៊ុម​វាល​មាន​រាង​ត្រីមាត្រ ។

រាប​ស្មើ

បញ្ជាក់លម្អិត​ថា​ស៊ុម​វាល​​មាន​រាង​រាបស្មើ ។

អ្នក​ជំនួយការ​សំណុំ​បែប​បទ - កំណត់​ឈ្មោះ

Please support us!