អ្នក​ជំនួយការ​សំណុំ​បែប​បទ - កំណត់​ធាតុ​ទិន្នន័យ

បញ្ជាក់រ​បៀប​ដោះ​ស្រាយ​ទិន្នន័យ​សម្រាប់​សំណុំ​បែប​បទ​ថ្មី ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

សំណុំ​បែបបទ គិត​ជា


សំណុំ​បែប​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ថ្មី​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ។ ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ស្រាប់​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ទេ ។

បង្កើត​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​​សម្រាប់​តែ​ការ​បញ្ចូល​​ទិន្នន័យ​ថ្មី​ប៉ុណ្ណោះ ។

សំណុំ​បែប​បទ​ត្រូវ​​បង្ហាញ​​ទិន្នន័យ​ទាំង​អស់

បង្កើត​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ស្រាប់​ និង ដើម្បី​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ថ្មី ។

មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​កែប្រែ​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ស្រាប់

ជ្រើស​ដើម្បី​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​​កែសម្រួល​ទិន្នន័យ ។

មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​លុប​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ស្រាប់

ជ្រើស​ដើម្បី​មិនអនុញ្ញាត​ឲ្យ​លុប​ទិន្នន័យ ។

មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​បន្ថែម​ទិន្នន័យ​ថ្មី

ជ្រើស​ដើម្បី​មិន​អនុញ្ញាត​​​ឲ្យ​បន្ថែម​ទិន្នន័យ​ថ្មី ។

អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំណុំ​បែប​បទ - អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម

Please support us!