អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំណុំ​បែប​បទ - រៀបចំ​វត្ថុ​បញ្ជា

នៅ​លើ​ទំព័ររបស់​អ្នក​ជំនួយ​ការ​​នេះ​​​ អ្នក​អាច​ជ្រើស​ប្លង់​របស់​សំណុំ​បែបបទ​ដែ​ល​បាន​បង្កើត​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

សំណុំ​បែបបទ គិត​ជា


ការ​ជំនួស​ស្លាក

តម្រឹម​ឆ្វេង

The labels are left-aligned.

តម្រឹម​ស្តាំ

The labels are right-aligned.

ការ​រៀបចំ​សំណុំ​បែប​បទ​មេ

រាង​ជួរ​ឈរ - ស្លាក​ឆ្វេង

Aligns the database fields column-wise with the labels to the left of the fields.

រាង​ជួឈរ - ស្លាក​នៅ​លើ​កំពូល

Aligns the database fields column-wise with the labels above the field.

ជា​សន្លឹក​ទិន្នន័យ

Aligns the database fields in a tabular form.

ជា​បណ្តុំ - ស្លាក​ខាង​លើ

Arranges the labels above the corresponding data.

ការ​រៀបចំ​សំណុំ​បែប​បទ​រង​

រាង​ជួរ​ឈរ - ស្លាក​ឆ្វេង

តម្រឹម​វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​តាម​ជួរឈរ​ជាមួយ​ស្លាក​ទៅ​ខាង​ឆ្វេង​វាល ។

រាង​ជួឈរ - ស្លាក​នៅ​លើ​កំពូល

តម្រឹម​វាល​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ​តាមជួរឈរ​ជាមួយ​ស្លាក​ខាង​លើ​វាល ។

ជា​សន្លឹក​ទិន្នន័យ

តម្រឹម​វាល​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ​​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​ជា​តារាង ។

ជា​បណ្តុំ - ស្លាក​ខាង​លើ

រៀប​ចំ​ស្លាក​ខាង​លើ​ទិន្នន័យ​ដែល​ទាក់ទង ។

អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំណុំ​បែប​បទ - កំណត់ធាតុ​ទិន្នន័យ

Please support us!