អ្នកជំនួយ​ការ​សំណុំ​បែប​បទ - ត្រូវ​បានភ្ជាប់​វាល

ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​ជ្រើស​​​ក្នុង​ជំហាន​ទី២​ ដើម្បី​ដំឡើង​សំណុំ​បែបបទ​រង​មួយ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋានលើ​ជម្រើស​វាល​ដោយ​ដៃ​ អ្នក​អាច​ជ្រើស​វាល​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​នៅ​លើ​ទំព័រ​អ្នក​ជំនួយ​ការ​នេះ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

សំណុំ​បែបបទ គិត​ជា


វាល​សំណុំ​បែប​បទ​រង​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ដំបូង​

ជ្រើស​វាល​សំណុំ​បែបបទ​រង​ដែល​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​វាលសំណុំ​បែប​បទ​មេ​ ដែល​អ្នក​ជ្រើស​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី​នៅ​ជាប់​នឹង​ប្រអប់​បញ្ជី​នេះ ។

វាល​សំណុំ​បែប​បទ​​មេ​ដែល​បាន​ភ្ជាប់ដំបូង

ជ្រើស​វាល​សំណុំ​បែប​បទ​មេ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​វាល​សំណុំ​បែបប​ទ​រង​ ដែល​អ្នក​ជ្រើស​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី​​នៅ​ជាប់​នឹង​ប្រអប់​បញ្ជី​នេះ ។

វាល​សំណុំ​បែប​បទ​រង​ដែល​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ទី២

ជ្រើស​វាល​សំណុំ​បែបបទ​រង​ដែល​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​វាលសំណុំ​បែប​បទ​មេ​ ដែល​អ្នក​ជ្រើស​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី​នៅ​ជាប់​នឹង​ប្រអប់​បញ្ជី​នេះ ។

វាល​សំណុំ​បែប​បទ​មេ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ទី២

ជ្រើស​វាល​សំណុំ​បែប​បទ​មេ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​វាល​សំណុំ​បែបប​ទ​រង​ ដែល​អ្នក​ជ្រើស​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី​​នៅ​ជាប់​នឹង​ប្រអប់​បញ្ជី​នេះ ។

វាល​សំណុំ​បែប​បទ​រង​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ទី៣

ជ្រើស​វាល​សំណុំ​បែបបទ​រង​ដែល​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​វាលសំណុំ​បែប​បទ​មេ​ ដែល​អ្នក​ជ្រើស​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី​នៅ​ជាប់​នឹង​ប្រអប់​បញ្ជី​នេះ ។

វាល​សំណុំ​បែប​បទ​មេ​​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ទី៣

ជ្រើស​វាល​សំណុំ​បែប​បទ​មេ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​វាល​សំណុំ​បែបប​ទ​រង​ ដែល​អ្នក​ជ្រើស​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី​​នៅ​ជាប់​នឹង​ប្រអប់​បញ្ជី​នេះ ។

វាល​សំណុំ​បែប​បទ​រង​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ទី៤

ជ្រើស​វាល​សំណុំ​បែបបទ​រង​ដែល​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​វាលសំណុំ​បែប​បទ​មេ​ ដែល​អ្នក​ជ្រើស​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី​នៅ​ជាប់​នឹង​ប្រអប់​បញ្ជី​នេះ ។

វាល​សំណុំ​បែប​បទ​មេ​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ទី៤

ជ្រើស​វាល​សំណុំ​បែប​បទ​មេ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​វាល​សំណុំ​បែបប​ទ​រង​ ដែល​អ្នក​ជ្រើស​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី​​នៅ​ជាប់​នឹង​ប្រអប់​បញ្ជី​នេះ ។

អ្នក​ជំនួយការ​សំណុំ​បែបបទ - រៀបចំ​វត្ថុ​បញ្ជា

Please support us!