អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំណុំ​បែប​បទ - បន្ថែម​វាល​សំណុំ​បែប​បទ​រង

បញ្ជាក់​តារាង​ ឬ សំណួរ​ ដែល​អ្នក​ត្រូវ​បង្កើត​​សំណុំ​បែប​បទ​រង​ និង​វាល​មួយ​ដែល​អ្នក​​មាន​បំណង​បញ្ចូល​​ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ​រង​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

សំណុំ​បែបបទ គិត​ជា


តារាង ឬ​សំណួរ

បញ្ជាក់​​តារាង​ ឬ​សំណួរ​សម្រាប់​​បង្កើត​សំណុំ​បែប​បទ​​ណា​មួយ ។

វាល​​ដែល​មាន​

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

^

ចុច​ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើ​ស​​ឡើង​លើ​មួយ​ធាតុ​ក្នុង​បញ្ជី ។

v

ចុច​ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើស​ចុះ​ក្រោម​មួយ​ធាតុ​ក្នុង​បញ្ជី ។

វាល​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​រង​របស់ខ្ញុំ

បង្ហាញ​វាល​ទាំងអស់​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​សំណុំ​បែប​បទ​ថ្មី​ ។

អ្នក​ជំនួយការ​សំណុំបែបបទ - យកវាល​ដែល​រួម

Please support us!