អ្នក​ជំនួយការ​សំណុំ​បែប​បទ - ដំឡើង​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ

បញ្ជាក់លម្អិត​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​​ប្រើ​សំណុំ​បែប​បទ​រង​មួយ​​ និង បញ្ចូល​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​សំណុំ​បែប​បទ​រង​ ។ សំណុំ​បែប​បទ​រង​គឺ​ជា​សំណុំ​បែបបទ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ​ដទៃ​ទៀត ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

សំណុំ​បែបបទ គិត​ជា


បន្ថែម​សំណុំ​បែប​បទ

ជ្រើស​ដើម្បី​បន្ថែម​សំណុំ​បែប​បទ​រង​មួយ ។

សំណុំ​បែប​បទ​រង​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​ទំនាក់​ទំនង​ដែល​មាន​ស្រាប់

ចុច​ដើម្បី​បន្ថែម​សំណុំ​បែប​បទ​​រង​មួយ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​លមាន​ស្រាប់មួយ ។

តើ​ទំនាក់​ទំនង​ណាមួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម ?

ជ្រើស​ទំនាក់ទំនង​ ថាតើ​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​សំណុំ​បែប​បទ​ណាមួយ​ ។

សំណុំ​បែប​បទ​រង​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​ជម្រើស​ប្រភេទ​ដោយ​ដៃ

ចុច​ដើម្បី​បន្ថែម​សំណុំ​បែប​បទ​រង​មួយ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​ជម្រើសវាល​​ដោយ​ដៃ ។

អ្នក​ជំនួយការ​សំណុំ​បែបបទ - បន្ថែម​វាល​សំណុំ​បែបបទ​រង

Please support us!