អ្នក​ជំនួយការ​សំណុំ​បែបបទ

ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ជំនួយ​ការ​សកម្ម​ សម្រាប់​បង្កើត​សំណុំ​បែបបទ​ ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

សំណុំ​បែបបទ គិត​ជា


ជ្រើស​លក្ខណសម្បត្តិ​សំណុំ​បែប​បទ​ ដោយ​ប្រើ​ជំហាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​ ៖

អ្នក​ជំនួយការ​សំណុំ​បែបបទ - ជម្រើស​វាល

On this page of the Form Wizard, you can specify the table or query that you need to create the form as well as the fields that you want to include in the form.

អ្នក​ជំនួយការ​សំណុំ​បែប​បទ - ដំឡើង​សំណុំ​បែប​បទ​មួយ

បញ្ជាក់លម្អិត​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​​ប្រើ​សំណុំ​បែប​បទ​រង​មួយ​​ និង បញ្ចូល​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​សំណុំ​បែប​បទ​រង​ ។ សំណុំ​បែប​បទ​រង​គឺ​ជា​សំណុំ​បែបបទ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ​ដទៃ​ទៀត ។

អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំណុំ​បែប​បទ - បន្ថែម​វាល​សំណុំ​បែប​បទ​រង

បញ្ជាក់​តារាង​ ឬ សំណួរ​ ដែល​អ្នក​ត្រូវ​បង្កើត​​សំណុំ​បែប​បទ​រង​ និង​វាល​មួយ​ដែល​អ្នក​​មាន​បំណង​បញ្ចូល​​ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ​រង​ ។

អ្នកជំនួយ​ការ​សំណុំ​បែប​បទ - ត្រូវ​បានភ្ជាប់​វាល

ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​ជ្រើស​​​ក្នុង​ជំហាន​ទី២​ ដើម្បី​ដំឡើង​សំណុំ​បែបបទ​រង​មួយ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋានលើ​ជម្រើស​វាល​ដោយ​ដៃ​ អ្នក​អាច​ជ្រើស​វាល​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​នៅ​លើ​ទំព័រ​អ្នក​ជំនួយ​ការ​នេះ ។

អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំណុំ​បែប​បទ - រៀបចំ​វត្ថុ​បញ្ជា

នៅ​លើ​ទំព័ររបស់​អ្នក​ជំនួយ​ការ​​នេះ​​​ អ្នក​អាច​ជ្រើស​ប្លង់​របស់​សំណុំ​បែបបទ​ដែ​ល​បាន​បង្កើត​ ។

អ្នក​ជំនួយការ​សំណុំ​បែប​បទ - កំណត់​ធាតុ​ទិន្នន័យ

បញ្ជាក់រ​បៀប​ដោះ​ស្រាយ​ទិន្នន័យ​សម្រាប់​សំណុំ​បែប​បទ​ថ្មី ។

អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំណុំ​បែប​បទ - អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម

បញ្ជាក់រ​ចនាប័ទ្ម​សំណុំ​បែប​បទ ។

អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំណុំ​បែបប​ទ - កំណត់ឈ្មោះ

Specifies the name of the form and how to proceed.

ថយ​​ក្រោយ

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

បន្ទាប់

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

ចុច ដើម្បី​បង្កើត​សំណុំ​បែបបទ​ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ឆ្លើយ​សំណួរ​នៅ​ទំព័រ​បន្ត​ទៀត ។

បោះបង់

ការ​ចុច បោះបង់ ​នឹងបិទ​ប្រអប់​ដោយ​មិន​រក្សា​ទុក​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ធ្វើឡើយ ។

Please support us!