អ្នក​ជំនួយការ​របៀប​វារៈ - ឈ្មោះ និង​ទីតាំង

ជ្រើស​ចំណង​ជើង​ និងទីតាំង​សម្រាប់​​ពុម្ព​របៀបវារៈ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Wizards - Agenda - Name and Location.


ពុម្ព​ចំណង​ជើង

បញ្ជាក់លម្អិត​ឈ្មោះ​របស់​ពុម្ព​របៀបវារៈ ។

ផ្លូវ

បញ្ជាក់លម្អិត​ផ្លូវ​ពេញលេញ​ រួម​មាន​ឈ្មោះ​ឯកសារ​របស់​ពុម្ព​របៀបវារៈ ។

បង្កើត​របៀប​វារៈ​ពី​ពុម្ព​នេះ

បង្កើត​ និង រក្សា​ទុក​ពុម្ព​របៀប​វារៈ​ បន្ទាប់​មក​បើក​ឯកសារ​របៀប​វារៈ​ថ្មី​​មួយ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​ពុម្ព​នោះ ។

ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពុម្ព​នេះ​ដោយ​ដៃ

បង្កើត​ និង រក្សា​ទុក​ពុម្ព​របៀប​វារៈ​ បន្ទាប់​មក​បើក​ពុម្ព​សម្រាប់​កែសម្រួល​បន្ត​ទៀត ។

ទៅកាន់​អ្នក​ជំនួយការ​របៀប​វារៈ

Please support us!