អ្នក​ជំនួយការ​របៀប​វារៈ - ធាតុ​របៀប​វារៈ

បញ្ជាក់លម្អិត​ប្រធាន​បទ​ដែល​ត្រូវ​បោះពុម្ព​នៅ​លើ​ពុម្ព​របៀប​វារៈ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Wizards - Agenda - Agenda items.


ប្រធាន​បទ

បញ្ចូល​ប្រធាន​បទ​របៀប​វារៈ​ ។ ប្រើ​ប៊ូតុង​ផ្លាស់ទី​ឡើង​លើ​ ឬ ចុះ​ក្រោម​ដើម្បី​តម្រៀប​ប្រធាន​បទ ។

បញ្ចូល

​បញ្ចូល​ជួរ​ដេក​ប្រធាន​បទ​ទទេ​មួយ​ខាង​លើ​ជួរ​ដេក​បច្ចុប្បន្ន ។

យក​ចេញ

យក​​ជួរ​ដេក​ប្រធាន​បទ​បច្ចុប្បន្ន​ចេញ ។

ផ្លាស់ទី​ឡើង​លើ

ផ្លាស់​ទី​ប្រធាន​បទ​បច្ចុប្បន្ន​ឡើង​លើ​មួយ​ជួរ​ដេក ។

ផ្លាស់ទី​ចុះ​ក្រោម

ផ្លាស់ទី​ប្រធាន​បទ​បច្ចុប្បន្ន​ចុះ​ក្រោម​មួយជួរដេក ។

​ទៅកាន់អ្នក​ជំនួយការ​របៀប​វារៈ - ឈ្មោះ និង​ទីតាំង

Please support us!