អ្នក​ជំនួយការ​របៀបវារៈ - ឈ្មោះ

បញ្ជាក់លម្អិត​ឈ្មោះ​ត្រូវ​បោះពុម្ព​​លើ​របៀប​វារៈ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Wizards - Agenda - Names.


កិច្ច​ប្រជុំ​ត្រូវ​បាន​កោះហៅ​ដោយ

បញ្ជាក់លម្អិត​ថាតើ​ត្រូវ​បោះពុម្ព​បន្ទាត់​មួយ​ ដែល​អ្នកអាច​បញ្ចូល​​មនុស្ស​ដែល​បាន​​ហៅ​ចូល​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ ។

ប្រធាន

បញ្ជាក់​ថា​តើ​ត្រូវ​បោះពុម្ព​បន្ទាត់​មួយ​ ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ប្រធាន ។

អ្នក​កត់ត្រា

បញ្ជាក់​​ថាតើ​​ត្រូវ​បោះពុម្ព​បន្ទាត់​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​​អ្នក​កត់ត្រា​ឬ​អត់។

អ្នក​អនុម័ត

បញ្ជាក់លម្អិត​ថា​តើ​ត្រូវ​បោះពុម្ព​បន្ទាត់​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​អ្នក​អនុម័ត​ឬអត់ ។

អ្នកចូល​រួម

បញ្ជាក់លម្អិត​ថាតើ​ត្រូវ​បោះពុម្ព​បន្ទាត់​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​អ្នកចូលរួម ។

អ្នក​សង្កេត​ការណ៍

បញ្ជាក់លម្អិត​ថា​តើ​ត្រូវ​បោះពុម្ព​បន្ទាត់​មួយ​ ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​អ្នក​សង្កេត​ការណ៍ ។

អ្នក​សម្រប​សម្រួល

បញ្ជាក់លម្អិត​ថាតើ​ត្រូវ​បោះពុម្ព​បន្ទាត់​មួយ​ ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​អ្នក​សម្រប​សម្រួល​ ។

ទៅកាន់​អ្នក​ជំនួយការ​របៀប​វារៈ - ធាតុ​របៀប​វារៈ

Please support us!