អ្នក​ជំនួយការ​របៀបវារៈ - បឋមកថា​ដែលត្រូវ​រួមបញ្ចូល

បញ្ជាក់​​ក្បាល​ដែល​អ្នក​ចង់​​បញ្ចូល​ក្នុង​របៀប​វារៈ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Wizards - Agenda - Headings to include.


ប្រភេទ​កិច្ចប្រជុំ

បញ្ជាក់​​ថាតើ​ត្រូវ​បោះពុម្ព​​ប្រភេទ​នៃ​បន្ទាត់​ប្រជុំ​ឬទេ ។

សូម​អាន

បញ្ជាក់លម្អិត​ថា​តើ​ត្រូវ​បោះពុម្ព​បន្ទាត់​ សូម​អាន​ ។

សូម​យក​មក

បញ្ជាក់លម្អិត​ថាតើ​ត្រូវ​បោះពុម្ព​​​​បន្ទាត់​ សូម​នាំយក​ ។

ចំណាំ

បញ្ជាក់លម្អិត​ថា​តើ​ត្រូវ​បោះពុម្ព​បន្ទាត់​ ការ​ចំណាំ ។

ទៅកាន់​អ្នក​ជំនួយការ​របៀប​វារៈ - ឈ្មោះ

Please support us!