អ្នក​ជំនួយការ​របៀបវារៈ - ព័ត៌មាន​ទូទៅ

បញ្ជាក់​​កាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា ចំណង​ជើង និង​ទីតាំង​​​ប្រជុំ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Wizards - Agenda - General information.


កាល​​បរិច្ឆេទ

Specifies the date of the meeting.

ពេល​វេលា

Specifies the time of the meeting.

ចំណងជើង

បញ្ជាក់​​ចំណង​ជើង​នៃ​កិច្ចប្រជុំ ។

ទីតាំង

Specifies the location of the meeting.

ទៅកាន់​អ្នក​ជំនួយការ​របៀបវារៈ - បឋមកថា​ដែលត្រូវ​រួមបញ្ចូល

Please support us!