អ្នក​ជំនួយការ​របៀប​វារៈ - រចនា​ទំព័រ

បញ្ជាក់លម្អិត​ការ​រចនា​ទំព័រ​សម្រាប់​របៀប​វារៈ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Wizards - Agenda - Page Design.


ការ​រចនា​ទំព័រ

ជ្រើស​ការ​រចនា​ទំព័រ​ពី​ប្រអប់​បញ្ជី ។

ដាក់​បញ្ចូល​សំណុំ​បែប​បទ​សម្រាប់​កត់ត្រា​កំណត់​ហេតុ

បោះពុម្ព​សន្លឹក​មួយ​ដែល​​អ្នក​អាច​សរសេរ​កំណត់​ហេតុ​​​កំឡុង​ពេល​ប្រជុំ ។

ទៅកាន់​អ្នក​ជំនួយការ​របៀបវារៈ - ព័ត៌មាន​ទូទៅ

Please support us!