អ្នកជំនួយការ​ទូរសារ - ឈ្មោះ និង ទីតាំង

កំណត់​ឈ្មោះ​ពុម្ព​ និង ទីតាំង ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Wizards - Fax - Name and Location.


ឈ្មោះ​ពុម្ព

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​របស់ពុម្ព​ទូរសារ ។

...

ចុច ដើម្បី​បញ្ចូល ឬ ជ្រើស​ផ្លូវពេញលេញ ដោយរួមមាន​ឈ្មោះឯកសារ​របស់ ពុម្ព​ទូរសារ ។

បង្កើតទូរសារ ពី​ពុម្ពនេះ

បង្កើត​ និង រក្សា​ទុក​ពុម្ព​ទូរសារ​ បន្ទាប់​មក​បើក​ឯកសារ​ទូរសារ​​ថ្មី​មួយ​​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​​ពុម្ព​នោះ ។

ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពុម្ពទូរសារ​​នេះ​ដោយ​ដៃ

បង្កើត​ និង រក្សា​ទុក​ពុម្ព​ទូរសារ​ បន្ទាប់​មក​បើក​ពុម្ព​ដើម្បី​កែសម្រួល​បន្ត ។

ទៅកាន់​អ្នក​ជំនួយការទូរសារ

Please support us!