អ្នកជំនួយការ​ទូរសារ - បាតកថា

​បញ្ជាក់​ទិន្នន័យ​បាតកថា ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Wizards - Fax - Footer.


បាតកថា​

បញ្ជាក់​​អត្ថបទ​ដែល​ត្រូវ​បោះពុម្ព​​ក្នុង​ផ្ទៃ​បាត​កថា ។

ដាក់​បញ្ចូល​តែ​ទំព័រ​ទី២ និង​ទំព័រ​បន្តបន្ទាប់

បង្ហាប់​បាតកថា​នៅ​លើ​ទំព័រ​ដំបូង​នៃ​ឯកសារ​ទូរសារ​ច្រើន​ទំព័រ​ ។

ដាក់​បញ្ចូល​លេខ​ទំព័រ​

បោះពុម្ព​លេខ​ទំព័រ​ក្នុង​ផ្ទៃ​បាត​កថា ។

ទៅកាន់​អ្នកជំនួយការ​ទូរសារ - ឈ្មោះ និង ទីតាំង

Please support us!