អ្នកជំនួយការ​ទូរសារ - អ្នកផ្ញើ និង អ្នកទទួល

បញ្ជាក់លម្អិត​ព័ត៌​មាន​អ្នក​ទទួល​ និង អ្នក​ផ្ញើ​សម្រាប់​ទូរសារ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Wizards - Fax - Sender and Recipient.


ប្រើ​ទិន្នន័យ​អ្នក​ប្រើ​សម្រាប់​អាសយដ្ឋាន​ត្រឡប់

បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​សម្រាប់​អាសយដ្ឋា​ននៅ​លើ​ពុម្ព​ទូរសារ​ បន្ទាប់​មក​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ទូរសារ​ ចុច​កន្លែង​ដាក់​ដើម្បី​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ពិតប្រាកដ ។

អាសយដ្ឋាន​ត្រឡប់ថ្មី

ជ្រើស​ដើម្បី​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​អាសយដ្ឋាន​ក្នុង​ប្រអប់​អត្ថបទ​ដូច​ខាង​ក្រោម ។ ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ជា​អត្ថបទ​ធម្មតា​ក្នុង​ឯកសារ​ទូរសារ​ ។

(វាល​ទិន្នន័យ​អាសយដ្ឋាន)

បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​​អាសយដ្ឋាន​អ្នក​ផ្ញើ​ ។

ប្រើ​កន្លែង​ដាក់​ជា​អាសយដ្ឋាន​អ្នក​ទទួល​​

បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​សម្រាប់​អាសយដ្ឋា​ននៅ​លើ​ពុម្ព​ទូរសារ​ បន្ទាប់​មក​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ទូរសារ​ ចុច​កន្លែង​ដាក់​ដើម្បី​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ពិតប្រាកដ ។

ប្រើ​​មូលដ្ឋាន​អាសយដ្ឋាន​​សម្រាប់​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ

បញ្ចូល​វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​សម្រាប់​សំបុត្រ​សំណុំបែប​បទ​​​ពេល​ក្រោយ​​ជាមួយ​ឯកសារ​ទូរសារ​ ។

ទៅកាន់​អ្នកជំនួយការ​ទូរសារ - បាតកថា

Please support us!