អ្នកជំនួយការ​ទូរសារ - ធាតុ​ដែល​ត្រូវ​រួមបញ្ចូល

បញ្ជាក់​​ធាតុ​ទូរសារ​ដែល​ត្រូវ​បោះពុម្ព ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Wizards - Fax - Items to include.


រូបសញ្ញា

ដាក់​បញ្ចូល​​រូបសញ្ញា​ក្រុម​ហ៊ុន​មួយ ។

កាល​​បរិច្ឆេទ

ដាក់​បញ្ចូល​វាល​កាលបរិច្ឆេទ​មួយ ។

ប្រភេទសារ

ដាក់​បញ្ចូល​​បន្ទាត់​ប្រភេទ​ការ​តភ្ជាប់​ ។ ជ្រើស​បន្ទាត់​ពី​ប្រអប់​បញ្ជី ។

បន្ទាត់​ប្រធានបទ

ដាក់​បញ្ចូល​បន្ទាត់​ប្រធាន​បទ​មួយ ។

វន្ទនាការ

ដាក់​បញ្ចូល​វន្ទនាការ​មួយ​​​ ។ ជ្រើស​វន្ទនាការ​ពី​ប្រអប់​បញ្ជី ។

បញ្ចប់ដោយគួរសម

ដាក់បញ្ចូល​បដិសណ្ឋារកិច្ច​​មួយ​ ។ ជ្រើស​បដិសណ្ឋារកិច្ច​​​​​​​ពី​ប្រអប់​បញ្ជី ។

បាតកថា​

ដាក់​បញ្ចូល​បាតកថា​មួយ ។

ទៅកាន់​អ្នកជំនួយការ​ទូរសារ - អ្នកផ្ញើ និង អ្នកទទួល

Please support us!