អ្នកជំនួយការ​ទូរសារ - រចនា​ទំព័រ

កំណត់​រចនាប័ទ្ម​នៃ​ឯកសារ​ទូរសារ​របស់អ្នក​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Wizards - Fax - Page Design.


ទូរសារ​ពាណិជ្ជកម្ម

បង្កើត​ពុម្ពទូរសារ​មួយ​សម្រាប់​ទូរសារ​រចនាប័ទ្ម​​​ពាណិជ្ជកម្ម ។

រចនាប័ទ្ម

បញ្ជាក់​​រចនាប័ទ្ម​​ដែល​បាន​កំណត់ជាមុន ។

ទូរសារ​​ឯកសារ​

បង្កើត​ពុម្ព​ទូរសារ​មួយ​សម្រាប់​ទូរសារ​ផ្ទាល់ខ្លួន ។

រចនាប័ទ្ម

បញ្ជាក់​​រចនាប័ទ្ម​​ដែល​បាន​កំណត់ជាមុន ។

ទៅកាន់​អ្នកជំនួយការ​ទូរសារ - ធាតុ​ដែលត្រូវ​រួមបញ្ចូល

Please support us!