អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំបុត្រ - បាត​កថា

Specifies the information to include in the footer space.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Wizards - Letter - Footer.


បាតកថា​

Enter the text for the footer lines.

ដាក់​បញ្ចូល​តែ​ទំព័រ​ទី២ និង​ទំព័រ​បន្តបន្ទាប់

ជ្រើស​ដើម្បី​បង្ហាប់​បាតកថា​នៅ​លើ​ទំព័រ​ទី ១ ។

ដាក់​បញ្ចូល​លេខ​ទំព័រ

Includes page numbers in your letter template.

ទៅកាន់​អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំបុត្រ - ឈ្មោះ និង​ទីតាំង

Please support us!