អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំបុត្រ - អ្នក​ទទួល និង​អ្នក​ផ្ញើ

Specifies the sender and recipient information.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Wizards - Letter - Recipient and Sender.


អាសយដ្ឋាន​អ្នក​ផ្ញើ

Specifies your address information.

ប្រើ​ទិន្នន័យ​អ្នក​ប្រើ​សម្រាប់​អាសយដ្ឋាន​ត្រឡប់

Use the address data from LibreOffice - User Data in the Options dialog box.

អាសយដ្ឋាន​អ្នក​ផ្ញើ​ថ្មី

Use the address data from the following text boxes.

ឈ្មោះ

Specifies the name of the sender.

ផ្លូវ

Specifies the street address of the sender.

លេខ​កូដ​ប្រៃ​សណី​/​រដ្ឋ/​ទីក្រុង

Specifies the address data of the sender.

អាសយដ្ឋាន​​របស់​អ្នក​ទទួល

បញ្ជាក់​​ព័ត៌​អាសយដ្ឋាន​​របស់​អ្នក​ទទួល​ ។

ប្រើ​កន្លែង​ដាក់​សម្រាប់​អាសយ​ដ្ឋាន​របស់​អ្នក​​​​ទទួល

Specifies that placeholder fields are inserted into the letter template.

ប្រើ​​មូលដ្ឋាន​អាសយដ្ឋាន​​សម្រាប់​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ

Address database fields are inserted into the letter template.

ទៅកាន់​អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំបុត្រ - បាត​កថា

Please support us!