អ្នក​ជំនួយការ

Guides you through creating business and personal letters, faxes, agendas, and more.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose File - Wizards.


សំបុត្រ​

ចាប់​ផ្តើម​អ្នកជំនួយ​ការ​​សម្រាប់​ពុម្ព​សំបុត្រ​មួយ​ ។

ទូរ​សារ​

បើក​អ្នក​ជំនួយ​ការ​សម្រាប់​ទូរសារ ។ អ្នក​ជំនួយ​ការ​អាច​ជួយ​អ្នក​បង្កើត​ពុម្ព​ឯកសារ​សម្រាប់​ឯកសារ​ទូរសារ​ ។ បន្ទាប់​អ្នកអាច​​បោះពុម្ព​ឯកសារ​ទូរសារ​ទៅ​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​ ឬ ទៅ​ម៉ាស៊ីន​ទូរសារ​ ប្រសិន​បើ​កម្មវិធី​បញ្ជា​ទូរសារ​អាច​ប្រើ​បាន ។

របៀប​វារៈ​

ចាប់ផ្តើម​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ដើម្បីជួយ​អ្នក​បង្កើត​ពុម្ព​របៀប​វារៈ​មួយ​ ។

​កម្មវិធី​បម្លែង​ឯកសារ​​

ចម្លង និង​បម្លែង​ឯកសារ​ទៅ​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ​ OpenDocument XML ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ LibreOffice ។

កម្មវិធី​បម្លែង​អឺរ៉ូ

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

ប្រភព​​ទិន្នន័យ​អាស័យ​ដ្ឋាន​​

កម្មវិធី​ជំនួយ​នេះ​ចុះឈ្មោះ​សៀវភៅ​អាស័យដ្ឋានដែលមាន​រួច​មួយ ជា​ប្រភព​ទិន្នន័យ​នៅក្នុង LibreOffice ។

Please support us!