កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​

1st ... ត្រូវ​បាន​ជំនួស​ដោយ​ 1st ...

កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​ បាន​កែ​តម្រូវ​​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​ ដូច្នេះ​បច្ច័យ​លេខ​លំដាប់​ត្រូវ​បាន​ដាក់​អក្សរ​តូច​លើ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!