កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​

សញ្ញា​ដក ត្រូវបាន​ជំនួស

កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​ បាន​កែ​ប្រែ​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​ និង​ សញ្ញា​ដក​ត្រូវ​បាន​ជំនួស​ដោយ​សញ្ញា​ដាច់ៗ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!