កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​

គុណ​លក្ខណៈ​ដិត​ និង​គូស​បន្ទាត់​ក្រោម​ ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ និង​អនុវត្ត

កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​ បាន​កែ​ប្រែ​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​ និង​ គុណ​លក្ខណៈ​​អត្ថបទ​ ដិត និង/​ឬ​ គូស​បន្ទាត់​ក្រោម​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!