កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​

គម្លាត​ទ្វេ​ត្រូវ​បាន​មិន​អើពើ​

កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​ បាន​កែ​សម្រួល​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​ ដូច្នេះ​គម្លាត​​ជា​ច្រើន​ដែល​អ្នក​បាន​បញ្ចូល​ ឥឡូវ​ត្រូវ​បាន​កាត់​បន្ថយ​ទៅ​​ជា​គម្លាត​តែ​មួយ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!