កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​

URL​ មួយ​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​ និង គុណ​លក្ខណៈ​តំណ​ខ្ពស់​​មួយ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​​

កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​​ បាន​កែ​ប្រែ​អត្ថបទ​របស់​អ្នក​ ។ ខ្សែ​អក្សរ​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​ជា​ URL មួយ​ និង​ ឥឡូវ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​តំណ​ខ្ពស់​​មួយ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!