កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​

សញ្ញា​សម្រង់​មួយ (") ត្រូវ​បាន​ជំនួស​

អត្ថបទ​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​កែតម្រូវ​ដោយ កែ​ស្វ័យប្រវត្តិ ដូច្នេះ​សញ្ញា​សម្រង់​ទោល​ត្រូវ​បាន​ជំនួស​ដោយ សញ្ញា​សម្រង់​មុទ្ទវិទ្យា

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


Please support us!