កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​

សញ្ញា​សម្រង់​(" ")ទ្វេ​ ត្រូវ​បាន​ជំនួស​

អត្ថបទ​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​កែ​ដោយ​​ កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​ ដូច្នេះ​សញ្ញា​សម្រង់​ (" ")ទ្វេ ​ត្រូវ​បាន​ជំនួស​ដោយ​​​​typographical quotation marks ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


Please support us!