កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​

កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​បាន​ធ្វើ​ការ​ជំនួស​ ។ នៅ​ដើម​ប្រយោគ​ឥឡូវ​ចាប់​ផ្តើម​ដោយ​អក្សរ​ធំ​មួយ

កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​ បាន​ធ្វើ​ការ​ជំនួស​ និង ដើម​ប្រយោគ​ឥឡូវ​​ចាប់​ផ្តើម​ដោយ​អក្សរ​ធំ​មួយ​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!