កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​

ការ​ជំនួស​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត

កែស្វ័យ​ប្រវត្តិ​​ ត្រូវ​បានជំនួស​ពាក្យ​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!