កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​

ចាប់​ផ្តើម​​​ប្រយោគ​នីមួយៗ​ដោយ​អក្សរ​ធំ​​

អត្ថបទ​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​កែ​ជាមួយ​និង AutoCorrect ហេតុ​ដូច្នេះ ពាក្យ​បច្ចុប្បន​ចាប់ផ្ដើម​ដោយ​តួ​អក្សរ​ធំ ។ AutoCorrect ផ្លាស់ប្ដូរ​ពាក្យ​នៅ​ដំបូង​នៃ​កថាខណ្ឌ និង​ពាក្យ​បន្ទាប់​ពី​តួ​អក្សរ​នៅ​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​ឃ្លា ( . ! ? ) ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!