កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម​

អក្សរ​ធំ​ខាង​ដើម​ពីរ​ត្រូវ​បាន​កែ​តម្រូវ​

កំហុស​វាយ​បញ្ចូល​ ដូច​ជា​ "WOrd" ត្រូវ​បាន​កែ​ និង ជំនួស​ដោយ​អនុគមន៍​ កែ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ទៅ​ជា​ "Word" ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!