មាតិកា​ - ​ប្រធាន​បទ​ជំនួយ​ចម្បង​

​បង្ហាញ​ស្បែក​ជំនួយ​ចម្បង​ បាន​រៀប​ចំ​ក្នុង​វិធី​ដូច​គ្នា​ទៅ​ថត​ក្នុង​កម្មវិធី​គ្រប់​គ្រង​ឯកសារ​ ។​

រូប​តំណាង

ចុច​ទ្វេដង​លើ​ថត​ដែល​បាន​បិទ​ ដើម្បី​បើក​វា​​ បង្ហាញ​ថត​រង​ និង ទំព័រ​ជំនួយ​ ។

រូប​តំណាង

ចុច​ទ្វេដង​លើ​ថត​ដែល​បើក​ ដើម្បី​បិទ​វា​ លាក់​ថត​រង​ និង ទំព័រ​ជំនួយ​ ។

រូប​តំណាង

ចុច​ទ្វេដង​លើ​រូប​តំណាង​ឯកសារ​ ដើម្បី​បង្ហាញ​ទំព័រ​ជំនួយ​ដែល​ត្រូវ​គ្នា​ ។

Use the arrow keys in combination with the Return key to drop down and roll up entries and to open documents.

Please support us!